วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

วันครอบครัว 14 เมษายน 2554

วันสงกรานต์ที่ผ่านมาหลวงตาแชร์ท่านบวชให้แก่สามเณรจำนวน 11 รูป เพื่อให้ศึกษาพระธรรมวินัย และเรียนรู้หลักการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่านอบรมบ่มนิสัยให้รัก และเคารพบุพการี ให้มีกตัญญู รู้คุณคน มีความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจเรียน ขยัน อดทน รักการทำงาน ไม่อายทำกิน สามเณรที่ปฏิบัติได้ก็จะได้รับรางวัลด้วย สำหรับโยมในตระกูลทับเพ็ชรแล้ว ท่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เป็นตัวอย่างของลูกที่แสดงความกตัญญูบิดามารดา ห่วงใยมารดา และเทิดทูนโยมพ่อเสมอมา ดังที่ท่านกล่าวเสมอว่าโยมพ่อหาที่ทางให้ลูกได้มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจะมีทุกข์หรือสุข เราก็ไม่เคยทิ้งกัน ร้านอาหาร "ครัวแม่มาลัยปลาเผา-เข่าเลยลูก" ท่านบอกว่าเป็นการทำงานระบบสหกรณ์ มีการระดมทุน ระดมแรง ใครทำงานก็ได้ค่าตอบแทน ท่านสอนว่าอย่ารับเงินจากผู้อื่นโดยไม่ได้ทำสิ่งใดทดแทน เราจะเสียเกียรติ จากนั้นเราก็ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสามเณร และท่านยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับหลานชายหลานสาวทั้งสามคนที่จบการศึกษาและได้ทำงานกันทุกคน เมื่อว่างเว้นจากงานหลานๆ ก็ยังได้มาช่วยงานที่ร้านแทนการไปเที่ยวเตร่ที่อื่น นับเป็นอุบายที่แยบยลของพ่อแม่ที่ได้สร้างงานไว้ให้ลูกๆได้ทำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น